JOVD


De JOVD over de EU

De Europese samenwerking heeft Nederland veel welvaart gebracht en de sterk gedeelde belangen hebben bijgedragen aan vrede en stabiliteit op het continent. Juist vanuit dit belang van de Europese Unie acht de JOVD het noodzakelijk dat er met een kritische blik gekeken wordt naar de bestaande structuur en hoe deze in de toekomst zou moeten zijn. De JOVD is groot voorstander van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit: het is van groot belang dat de Europese Unie zich enkel bezighoudt met de kwesties die het handelingsniveau van individuele lidstaten overstijgen. Hierbij valt te denken aan bekende grensoverstijgende thema’s als handel, klimaat en de verdediging van de gemeenschappelijke buitengrenzen. Ook binnen deze thema’s geldt echter dat de Europese Unie enkel supranationale bevoegdheden krijgt voor zover de bevoegdheden niet door de lidstaten zelf uitgeoefend kunnen worden. Er moet gewaakt worden voor een te snel groeiende bestuurslaag op Europees vlak.

 

Hervorming Europese instituties

Om recht te kunnen doen aan de principes van subsidiariteit en proportionaliteit, bepleit de JOVD het doorvoeren van een aantal hervormingen in de Europese instituties. Hiermee moet de Europese Unie wendbaarder en toekomstbestendiger worden. De Europese Commissie dient fors ingekrompen te worden: een Eurocommissaris per twee lidstaten is voldoende voor het uitvoeren van het takenpakket van de Europese Unie zoals de JOVD die voor ogen heeft. Inspraak van lidstaten geschiedt via de Europese Raad en het Parlement, waarbij de Commissie een meer uitvoerend karakter heeft. Het Europees Parlement stemt niet langer over de Commissie als geheel, maar per Eurocommissaris. Het Europees Parlement wordt wat de JOVD betreft eveneens in omvang teruggebracht en dient het initiatiefrecht te krijgen. Het voortdurende verhuizen tussen Brussel en Straatsburg dient beëindigd te worden. De Europese Unie moet streng toezien op lidmaatschapseisen voor de Unie, zowel voor potentiële lidstaten als bestaande lidstaten. De JOVD is van mening dat de Europese Unie eerst schoon schip moet maken voordat over nieuwe uitbreiding wordt gesproken. Lidstaten die niet langer voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap moeten gesanctioneerd en desnoods uit de Europese Unie verwijderd worden. Om sancties ook praktisch haalbaar te maken pleit de JOVD voor een stemprocedure met een gekwalificeerde meerderheid. Dat wil zeggen dat 55% van de lidstaten en 65% van de bevolking vereist is voor een aangenomen voorstel.

 

Economie en financiën in de Europese Unie

Voor Nederland als handelsland is de gezamenlijke Europese markt bijzonder belangrijk. De JOVD acht het daarom wenselijk dat Nederland zich blijft inzetten voor de vervolmaking van de interne markt, ook op het gebied van diensten. Een transferunie waarin steevast geld van noordelijke lidstaten naar zuidelijke lidstaten stroomt acht de JOVD onwenselijk.

Voor meer informatie over de JOVD: www.jovd.nl